"APARTMAN YASASI" BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KAPANIŞ KONUŞMASI


"APARTMAN YASASI" BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KAPANIŞ KONUŞMASI

03.09.2023 Pazar günü Sakarya Abhaz Derneği’nde yapılan, Abhazya’da gündemde olan "Apartman Yasası"

bilgilendirme toplantısında, Sakarya Abhaz Derneği başkanı Oral Kobaş (Bganba) 'ın

kapanış konuşması.

 

Değerli büyüklerim, Sakarya Abhaz Derneğinin temsil ettiği Sakarya halkı, Tsabal’dan gelen kardeşlerimiz, saygıdeğer katılımcılar,

Bildiğiniz gibi Sakarya; kırk civarında Abhaz yerleşim birimi ile, nüfus olarak en yoğun yaşadığımız, Abhaz Kültürünün de bugüne kadar yaşatıldığı, diasporanın en etkin merkezlerinden biridir.

Ayrıca, Abhazya’nın tarihsel bölgelerini temsil eden etnografik grupların, Tsabal dışında tamamını Sakarya’da görebilirsiniz. Tsabal dışında Abhazya’nın tüm tarihsel bölgeleri; Ahçıpsı, Bzıp, Abjuyaa, Guma, Asazya, Pıshüa bunların dışında Ubıhlar ve Adigeler’de nüfus yoğunlukları ile birlikte Sakarya’da temsil edilmektedir.

Bugün Tsabala’lar ile birlikte diasporanın tamamının toplantıda temsil edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Toplantıya katılan halkımız, Abhazya’nın demografik yapısını bozacak ve tarihsel vatanımızı kaybetmekle yüz yüze bırakacak bu yasaya karşıdır. Bu sonucun tüm diasporanın isteği olarak değerlendirileceğini umut ediyoruz.

Saygılarımla.

 

 

Ҳаҭыр зқәу сеиҳабача, Саҟариа Аҧсуа Ахаеидгыла иалахуы ҳауаажәлар, Ҵабалынт иааз ҳашча, Иахьати ҳаизара иалахуы зегьи.

Ишыжәдыруеипш Саҟариа акалеқь 40 раҟара Аҧсуаа ақыта иаҵанакуеит. Аҧсуаа хыпхьаӡаралагьы ирачаны иахьынхо, насгьи аҧсуа кәултура, алеишәа-қьабз иахьанӡа апсы ҭаны иахьынхаз, крызҵазкуа тыҧуп.
Уи анеҩсан Саҟариа,
Ҵабала рыда, ажәытти аҧсны аҭоурых ҭыпқәаҿы инхоз аетнографиатә агәпқәа зегьы;
Аҳҷыпсаа, Абзыпаа, Абжьуаа, Гәымаа, Асаӡуаа, Пысҳәаа, уҳәа...
Насгьи ҳашџәа Ауыбыхџәеи, Азахәџәеигьы хыпхьаӡара раџәала иахьеиланхо калеқьуп.
Иахьа ҵабалагьи иалаҵаны диасҧора зегьи ҳажәҩахырқәа еибыҭаны абра ҳаҟоуп.
Иахьатәи ҳаизара Сақариа икунхо ҳауаажәлар рыдагәы, ҵабалагьы иаҵҵаны иазггәанаҭаз агәанагара абри оуп. Абри аҩыза азақәан зынӡа ҳақушаҳаҭзам оуп ианагаз.
Уи амшалагьы,
Ҳауаажәлар иахьа абраҟа ирыдыркылаз агәанагара, Адиаспораа зегьы ргәанагара акәны ипхьаӡаны убас "АХАҴГЫЛАРА" аҭаҭуп ҳәа ҳазхәыцуеит.
Абзиараз.

 

SAKARYA’DA YAŞAYAN HALKIMIZ ADINA

 SAKARYA ABHAZ DERNEĞİ BAŞKANI

ORAL KOBAŞ (BGANBA)

03.09.2023

Video Galeri

Fotoğraf Galerisi

Biyografiler

img25

Ömer Büyüka -Beygua-

img25

Papapha Mahinur Tuna

img25

Oktay Chkotua

img25

Fazıl İskender