Tüzük


Tüzük

GELECEĞİ KAZANMAK İÇİN BUGÜNÜ ANLAMAK

SAKARYA ABHAZ DERNEĞİ

Tüzüğü

"Cesaret akıllı olmalıdır!”

(Abhaz Atasözü)

SAKARYA ABHAZ DERNEĞİ

2014

Birinci Bölüm

Derneğin adı, merkezi, amaç ve çalışma alanı

Madde ı- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı SAKARYA ABHAZ DERNEĞİ dir. Kısaca "SAD" olarak adlandırılacaktır.

Derneğin Merkezi Sakarya'da olup, adresi Orta Mah. Kavaklar Cad. Aydın Pasajı No:1 1 / 203 Daire:3 Adapazarı / SAKARYA'dır.

Yönetim Kurulu kararıyla köy, ilçe, diğer kent ve yabancı ülkelerde Temsilci atayabilir.

Madde 2- DERNEĞİN AMACI

Üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak; üyelerinin mesleki gelişimlerini sağlayacağı çalışmalar yapmak, çocukların ve gençlerin kültürel ve evrensel değerlerle donanımlı yetişmesine ortam hazırlamak, kültür değerlerini incelemek, derlemek, araştırmalar yapmak ve korumak; bu kültürel, tarihi ve coğrafi zenginlikleri toplantılar ve yayınlar yolu ile üyelerine, Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmak; birlikte yaşadığı toplumların üyeleri arasındaki dostluk ve işbirliğini yaygınlaştırmak; toplumun kültüreli sosyal ve diğer sorunlarına çözüm önerileri üretmek, ortak düşünce ve çıkarlar doğrultusunda kent, ülke, bölge ve dünyadaki ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek; insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak; böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

Madde 3- ÇALIŞMA İLKELERİ

Dernek tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalır; tüm insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur, bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Dernek üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek, farklı kültürel kimliklerin, kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında, dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyali kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Dernek, Kafkasya ile ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

Madde 4- ÇALIŞMA KONULARI

Dernek, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için;

 1. Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, araştırma, anket v.b. bilimsel ve kültürel/sosyal toplantılar düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara ve çalışmalara katkıda bulunur.
 2. Abhaz kültürü ile ilgili yayınları derleyerek- arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Abhaz kültürüne ilişkin yayınlardan uygun görülenlerin çevrilmesine yardımcı olur. Bunları üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar. Türkiye ve dünya kamuoyunu Kafkasya ve sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil her türlü çalışmaları yapar. Dil, müzik, kültür ve folklorun doğru şekilde ve özüne uygun tarzda öğretilebilmesi için Abhazya-Kafkasya'dan ve/veya başka ülkelerden öğretmen, müzisyen ve benzeri uzmanları davet eder.
 3. Üyelerin ve çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri vb. kursları açar, kreş, anaokulu, ilköğretim okulları açıp işletebilir.
 4. Kurumsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halk oyunları, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda yurt içi ve yurt dışında gösteriler, sergiler, kültür geceleri, çekilişler ve sportif aktiviteler düzenler; düzenlenen bu tip aktivitelere destek verir.
 5. Kitap, dergi, gazete, bülten, bant, kaset, CD gibi yayınlar yapar.
 6. Yurt içi — yurt dışı ve özellikle de Kafkasya ve Abhazya'ya kültürel ve inceleme amaçlı gezi ve tanıtım turları tedipler ve ortak kültürel etkinlikler düzenler, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar, Abhazya -Kafkasya'ya gidecek olanlara rehberlik eder.
 7. Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan, derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katkıda bulunur.
 8. Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzur evi, spor salonu, düğün salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açar, bunun için gerekli ekonomik gelir sağlayacak işletmeler kurar,
 9. Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için vakıf kurar, gerekli taşınır ve taşınmaz mal demirbaşlar satın alabilir.
 10. Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bağış ve yardım kabul eder, bağış ve yardımlarda bulunur, amacı doğrultusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.
 11. Kuracağı web sitesi aracılığıyla demek ve çalışmaları hakkında üyeleri ve ilgilileri bilgilendirir, derneğin amaç ve faaliyetleri kapsamında özellikle Türkiye ve Kafkasya ile ilgili haberleşmenin tesisine ve üyeleri arasında bir iletişim sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.
 12. Öncelikle Abhazya-Kafkasya'dan gelenler olmak üzere, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs verir.
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 14. Dernek amaçlarını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurabilir ve işletebilir.
 15. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir ve işletebilir.
 16. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar.
 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden ve üye olduğu federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunur.
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler üreterek yürütebilir.
 3. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar olUştUrı_ar veya oluşturulan platformlara katılır

İkinci Bölüm

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleriyle Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5 - ÜYE OLMA HAKKI

Üyelik ve Koşulları:

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Madde 6- ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Derneğe üye olmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler, tüzel kişiler ( tüzel kişiliği temsile yetkili ve üyelik şartlarını taşıyan gerçek kişinin) dolduracakları üye bildirim formu ile demeğe başvururlar. Yönetim Kurulu, otuz gün içinde başvuruları, üyeliğe kabul veya üyeliğe kabul edilmeme şeklinde karara bağlar ve kararı, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Üyeliğe alınmamasına karar verilen kişiler bu karara karşı yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul'da görüşülüp karara bağlanır. Üyeliğe kabul edilenler üye defterine kaydedilirler. Hiç kimse üye olmaya, Dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

Madde 7- ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLER

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.

Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Üyeliğe kabul ile dernek üyesi diğer üyelerle eşit haklara sahip olur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1 -Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-VeriIen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazıll ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 9- ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Dernek, Genel Kurul Kararıyla Yönetim Kurulunu yetkilendirerek, aynı amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ülke içerisinde kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonuna üye olabilir veya kurulmakta olan bir dernekler federasyonuna kurucu üye olarak katılabilir.

Federasyon genel kurullarına dernek adına gönderilecek temsilciler, üç kişiden az olmamak üzere, üye olunan Federasyon tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak, dernek genel kurulunda seçilirler. Federasyona katılma kararı ve federasyondan ayrılma kararı, genel kurulda, katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınır. Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyonun tüzüğü ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 10- ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Dernek, ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşulu ile, tüzük hükümlerine uygun olarak, uluslararası kuruluşlara üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler. Uluslararası kuruluşlara üye olma ve üyelikten çekilme kararları, genel kurulda, katılan üyelerin salt oy çoğunluğu ile alınır.

Üçüncü Bölüm

ORGANLAR

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11- DERNEĞİN ORGANLARI

1 1.1-Zorunlu Organlar

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3..Denetleme Kurulu

1 1.2-lsteğe Bağlı Organlar

1 Birleşim

2. Onur Kurulu

3. Danışma Kurulu,

Bu organlar dışında, Yönetim Kurulu Kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu organlara, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 12- GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul (Kongre)

Derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı ve aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerden oluşur.

Madde 13- GENEL KURULUN TOPLANMASI

Genel kurul, iki şekilde toplanrr:

 1. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her iki(2) yılda bir Mayıs ayında yapılır.
 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 14- GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saatil yeri ve gündemi mahalli veya genel bir gazetede veya derneğin WEB sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya daelektronik posta veya dernek kayıtlarındaki telefon numaralarına mesaj yolu ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15- GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel Kurul İoplantlşl Sakarya'da yapılır, başka yerde yapılamaz.

Madde 16- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılmasıyla toplanır, İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yürütme kurulu ve denetleme kurutu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 17- TOPLANTI USULÜ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş (üyenin resmini içeren) kimlik belgeleri veya TC.Kimlik no.su ve resmini içeren derneğe kayıtlı olduğunu gösteren kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgelerini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa (iki nüsha olarak) yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte her iki nüsha imzalanır. Toplantı sonunda, toplantı tutanaklardan biri ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Diğer imzalı toplantı tutanağı toplantıyı yöneten Divan Başkanı'nda 3 ay süreyle bekletilir. Yönetim kurulu Başkanı, Divan Başkanı tarafından kendisine teslim edilen toplantı tutanağı ve diğer belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 18- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Organların seçimi
 2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 4. Yönetim kurulunca verilen üyelikten çıkarılma cezasıyla üyeliğe alınmama kararına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,.
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, devredilmesi, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması, işletilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurmaya, kurulmuş olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi.
 7. Ülke içinde kurulu veya kurulacak olan ve aynı amacı taşıyan bir veya birden fazla dernekler federasyonuna üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi. Federasyon genel kurullarına katılmak üzere, üye olunacak federasyon tüzüğüne uygun sayıda temsilci seçilmesi.
 8. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmaya, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi.

ı) Tüzüğün değiştirilmesi.

 1. Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi.
 2. Zorunlu ihtiyaç halinde miktar ve ödeme koşullarını belirlemek suretiyle yönetim kuruluna borçlanma yetkisini vermek.
 1. Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yukarıda sıralanan kararlardan e, i, j, k maddelerinde belirtilenler, genel kurula katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu ile diğer kararlar salt çoğunlukla alınır.

Madde 19- BİRLEŞİM

Birleşim Toplantısı, ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki Genel Kurul arasında yapılır.

Üyelik hakkı bulunanların yarısından bir fazlasıyla toplanır.

Her Birleşim Toplantısı kararı ilk Genel Kurulda "Genel Kurul Kararı olarak" alınmak zorundadır.

Birleşim Toplantısında alınan kararlar üzerinde Yönetim Kurulu özenle davranır ve toplumun gereksinimlerine uygun kararlarını alarak ivedilikle Yürütme Kurulu vasıtasıyla yerine getirir.

Birleşim Toplantıları Yönetim Kurulu'nun önerisiyle dernek merkezi dışında, Sakarya dışında da yapılabilir.

Madde 20- YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE TOPLANTISI

Yönetim Kurulu 51 asil, 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca açık veya gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır aksine hüküm bulunmayan konularda salt çoğunlukla karar verir.

Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında 1 başkan, 5 başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 8 üyeden olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan YÜRÜTME KURULU oluşturulur.

Yürütme Kurulu ayda en az iki kez olmak üzere toplanır. İlk toplantı günü Yönetim Kurulu'nca belirlendikten sonra Yürütme Kurulu toplantı günlerine kendileri karar verir. Yürütme Kurulu üyeleri ayda en az bir kez toplantıya katılmak zorundadır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.

Yürütme Kurulu'na seçilen üyeler, Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3 nün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir, yerine bir başkası aynı toplantıda salt çoğunlukla yürütme kuruluna seçilir.

Yürütme Kurulu'nun Başkanı, Yönetim Kurulunun ve derneğin başkanıdır. Başkan yurt içinde ve yurt dışında dernek tüzel kişiliğini, Yönetim Kurulu adına temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcıları sırayla başkana vekalet ederler. Başkan yardımcıları başkanın önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından usule uyulmak koşulu ile değiştirilebilir.

Yönetim kurulu

Video Galeri

Fotoğraf Galerisi

Biyografiler

img25

Ömer Büyüka -Beygua-

img25

Papapha Mahinur Tuna

img25

Oktay Chkotua

img25

Fazıl İskender